Veri Arşivleme

Veri Arşivleme

10 Ocak 2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 10'uncu Maddesi uyarınca;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40'ıncı maddesinin otuz birinci fıkrası gereği “Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir” hükümlerine uyma zorunluluğu uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için 1/1/2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için ise 1/1/2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

DİKKAT

Diğer yandan, ülkemizin de taraf olduğu AETR Sözleşmesi, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Takograf Cihazları Yönetmeliği uyarınca 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren uluslararası nakliyatta çalışan firmaların, 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren de yurtiçi nakliyatta çalışan firmaların;

❖ Takograf verilerini en geç 90 günde bir,
❖ Sürücü kartı verilerini en geç 28 günde bir,

indirerek, arşivlemesi ve 12 ay süresince saklaması zorunluluğu devam etmektedir.