Tartı Aletleri

Tartı Aletleri

TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2)

(1) Bu Yönetmelik 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamına giren otomatik tartı aletleri ile 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) kapsamına giren tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)

c) (Değişik:RG-22/5/2016-29719) İdari eğitim: Servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından verilecek eğitimi,

ç) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1)  İl müdürlüğü: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,

d) Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

e) Kesintili toplayıcı: Dökme bir ürünün kütlesini ayrık yüklere bölerek tespit eden otomatik tartı aletini,

f) MİH: Maksimum izin verilebilir hata paylarını,

g) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Muayene kartı: Tartı aletinin piyasaya arzından sonraki muayenesinin ne zaman, kimler tarafından yapıldığını gösteren belgeyi veya raporu,

ğ) Otomatik gravimetrik dolum terazisi: Dökme üründen, sabit kütle olarak farz edilen ürünü önceden belirlenmiş kaplara dolduran otomatik tartı aletini,

h) Otomatik kütle belirleme terazisi: Önceden bir araya getirilmiş ayrık yüklerin (örneğin hazır ambalajlı paketler) ya da parçalardan oluşan malzeme yüklerinin tek tek kütlelerini belirleyen otomatik tartı aletini,

ı) Otomatik olmayan tartı aleti: Yükün, yük taşıyıcısı üzerine konulmasında, kaldırılmasında ve tartım sonuçlarının alınmasında bir operatörün müdahalesini gerektiren tartı aletini,

i) Otomatik tartı aleti: Yükün, yük taşıyıcısı üzerine konulmasında, kaldırılmasında ve tartım sonuçlarının alınmasında bir operatörün müdahalesini gerektirmeyen tartı aletini,

j) Ray kantarı (demiryolu ağırlık köprüsü): Demiryolu araçlarını taşımaya yarayan raylar da dahil olmak üzere bir yük algılayıcısına sahip otomatik tartı aletini,

k) Sürekli toplayıcı: Dökme bir ürünün kütlesini, ürünü sistematik olarak bölmeden ve taşıyıcı bandın hareketi kesilmeden, bir konveyör bant üzerinde sürekli olarak ölçen otomatik tartı aletini,

l) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Tartı aleti: Otomatik tartı aletlerini ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletlerini,

m) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Teknik eğitim: Tartı aletlerinin muayeneleri konusunda alınan ve belgelendirilen teorik ve pratik eğitimi,

n) Teknik personel: Yetkili muayene servisi adına sorumlu olduğu tartı aletlerinin periyodik ve stok muayenesi ile tamir sonrası ilk muayene ve damgalama işlemlerini yapan kişiyi,

o) Yetkili muayene servisi: İl müdürlüğü tarafından yetkilendirilen ve yetkisi kapsamındaki tartı aletlerinin periyodik ve stok muayenesi ile tamir sonrası ilk muayene ve damgalama işlemlerinin yapılmasından yetkili ve sorumlu olan, yetkili muayene servis belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) (Ek:RG-22/5/2016-29719) Servis sorumlusu: Yetkili muayene servisinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olacak şekilde imza yetkisine ve idari eğitim belgesine sahip gerçek kişiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene İçin Genel Esaslar, Muayene Çeşitleri, Muayenede Hatalı Bulunan

Tartı Aletleri, Damgalar

 

Muayene için genel esaslar

MADDE 5 – (1) Tartı aletlerinin; ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış kuruluş/muayene kuruluşu ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmesi gerekir. Aksi durumda olan tartı aletlerinin yetkililerce muayeneleri yapılmaz. Bu durumda grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurları ile yetkili muayene servisleri en geç beş iş günü içerisinde bir tutanakla il müdürlüğüne bildirimde bulunur.

(2) Piyasaya arz edilmiş olan bir tartı aletinin, tip onayına esas teşkil eden parçalarının dışında farklı bileşenlerin kullanılması veya metrolojik özelliklerini etkileyebilecek nitelikteki değişiklikler, o tartı aletinin ilgili teknik düzenlemesine göre yeniden tip onayı almasını gerektirir.

(3) Tartı aletlerinin piyasaya arzından sonraki bu Yönetmelik kapsamındaki muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.

(4) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Yapılan muayene sonrası uygun bulunan tartı aletleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muayeneyi yapanlarca damgalanır.

(5) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Periyodik, stok veya tamir sonrasındaki ilk muayenesi yapılarak damgalanan her bir tartı aleti için muayeneyi yapanlarca muayene kartı düzenlenir ve bir kopyası kullanıcıya verilir.

(6) Yetkili muayene servisinin ve teknik personelin il müdürlüğünce belgelendirilmiş olması gerekir.

(7) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Tartı aletlerinin muayeneleri bu Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde belirtilen hükümlere göre yapılır.

(8) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) İl müdürlüğü ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarının kullandığı etalonların iki yılda bir izlenebilirliğinin sağlanmasından Bakanlık sorumludur. Yetkili muayene servislerince tartı aletinin muayenesinde kullanılan etalonların kalibrasyonları ise en fazla iki yıl süreli olacak şekilde, ilgili doğruluk sınıfı ve nominal değerdeki kütle alanında akredite edilmiş laboratuvarlarda yaptırılır. Kalibrasyonu yapılan etalonlar OIML R 111-1 tavsiye dokümanında belirtilen ilgili doğruluk sınıfına ait maksimum izin verilebilir hata sınırları içinde olmak zorundadır. Kalibrasyon süresi geçen etalonlar kalibrasyonları yapılıncaya kadar kullanılamaz.

(9) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)  

(10) (Ek:RG-30/12/2016-29934) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)  

(11) (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2)  Yetkili muayene servisleri, muayenelerde Bakanlık internet sitesinde yayımlanan güncel formları kullanır.

Muayene çeşitleri

MADDE 6 – (1) Tartı aletleri, Kanunda belirtilen aşağıdaki muayenelere tabi tutulur.

a) İlk muayene,

b) Periyodik muayene,

c) Ani muayene,

ç) Şikayet muayenesi,

d) Stok muayenesi.

İlk muayene

MADDE 7 – (1) İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen tartı aletlerinin satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce; ithal edilen tartı aletlerinin yurda sokulmaları sırasında; periyodik, ani, şikayet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan tartı aletlerinin tamir ve ayarlanmalarından sonra; ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmış olan tartı aletlerinin ise her yer değiştirmeleri halinde uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki tartı aletlerinin piyasaya arzından önceki ilk muayenesi;

a) Onaylanmış kuruluştan AT tip inceleme belgesi veya AT tasarım inceleme belgesi alınarak piyasaya arz edilecek olan tartı aletinin ilk muayenesi, onaylanmış kuruluş veya onaylanmış kuruluştan yetki alan üretici tarafından,

b) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)  

yapılır.

(3) Tamir sonrasında yapılacak ilk muayene;

a) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Piyasaya arz edilmiş veya kullanımda olan tartı aletlerinden periyodik, ani, şikayet veya stok muayeneleri sonunda tamire sevk edilenler ile tamir ettirilenlerden tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra veya ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmış olanların ise her yer değiştirmeleri halindeki ilk muayeneleri yetkili muayene servisleri veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarınca periyodik muayene yetkisi dahilinde yapılır.

b) Tip onay değişikliğine sebebiyet veren tamir ve ayar işlemleri sonrasında ilk muayeneler, bu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılır.

c) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısının, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde muayene ve damgasının yapılması için tartı aletinin periyodik muayene yetkisine göre grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına/yetkili muayene servislerine müracaat etmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcıların tespiti halinde, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanır.

ç) (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2) Geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısı tarafından muayene başvurusu yapıldıktan sonra muayene yetkisine göre, söz konusu tartı aletinin muayene ve damgalama işlemi en geç 20 gün içinde tamamlanır.

Periyodik muayene

MADDE 8 – (Değişik:RG-30/12/2016-29934)

(1) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)

(2) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Otomatik tartı aletleri,

b) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

(3) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri,

2) Asma teraziler,

3) Tek kollu kantarlar,

4) İbreli teraziler.

(4) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında tartı aletlerinin damgalandığı yıl esas alınır ve tartı aletleri yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması durumunda müracaat sonraki ilk işgününün mesai bitimine kadar yapılabilir.

b) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için tartı aletinin markası, modeli, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı bilgilerle; ikinci fıkrada belirtilenler için yetkili muayene servislerine, üçüncü fıkrasında belirtilenler için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir. Servislere/grup merkezlerine doğrudan yapılan müracaatlarda Bakanlık internet sitesinde yayımlanan form kullanılır. Başvuru sahibine, müracaat edildiğini gösteren elektronik veya fiziki bir belge verilir. Söz konusu belgenin, tartı aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

c) İl müdürlüklerine ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu bulunmalıdır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti servise ödenir.

ç) (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2) Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları ile yetkili muayene servisleri, başvurusu alınan tartı aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlamak zorundadır.

Ani muayene

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) Bakanlık merkez teşkilatı ile il müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları tarafından ani muayeneler yapılır. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları, periyodik muayene yetkisinde bulunan tartı aletlerinin, Bakanlık merkez teşkilatı ile il müdürlükleri ise tüm tartı aletlerinin ani muayenelerini yapmada yetkilidir.

(2) Tartı aleti kullanıcısı, muayene için gelen görevliye, muayene işlemlerini yapabilmesi için gerekli her türlü yardımı yapmakla yükümlüdür.

(3) Ani muayene ile ilgili tüm giderler muayeneyi yapan kuruluş tarafından karşılanır.

Şikayet muayenesi

MADDE 10 – (1) Tartı aletlerinin şikayet muayenesi il müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları tarafından yapılır. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları, periyodik muayenede yetkili olmadığı tartı aletlerinin şikâyet muayenesini yapamaz.

(2) (Mülga:RG-11/10/2019-30915)(1)

(3) (Mülga:RG-11/10/2019-30915)(1)

Stok muayenesi

MADDE 11 – (1) Muayene için başvuru, stok bulunduran tarafından 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılır.

(2) Bu muayene 8 inci maddede yetkilendirilen kişi veya kurumlarca, yetkileri dâhilindeki tartı aletleri için yapılır.

Muayenede hatalı bulunan tartı aletleri

MADDE 12 – (1) Muayenelerde damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş olan tartı aleti tespit edilmesi durumunda;

a) Yetkili muayene servisleri tartı aletinin bulunduğu il müdürlüğüne en geç takip eden beş iş günü içerisinde bir tutanakla bildirimde bulunur.

b) Aykırılık tespit edilen tartı aleti için, il müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda gerekiyorsa yasal işlem tesis edilir. Tartı aletinin kullanımı mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılmasını müteakiben kullanımına izin verilir.

(2) Muayenede damgaları sağlam olmakla birlikte ayarı doğru olmayan tartı aleti tespit edilmesi durumunda;

a) Ani ve şikâyet muayenelerinde; grup merkezi belediye ölçü ve ayar memurları, tartı aletinin bulunduğu il müdürlüğüne en geç takip eden beş iş günü içerisinde bir tutanakla bildirimde bulunur. Aykırılık tespit edilen tartı aleti için, Kanunun ilgili maddesine göre il müdürlüklerince idari yaptırım uygulanır. Tartı aletinin damgası iptal edilerek, tamir ve ayarları yapılıncaya kadar kullanılmaması şartıyla muayeneyi gerçekleştiren tarafından bir telle bağlanarak mühürlenir ve tamir müsaade fişi düzenlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilir.

b) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) Periyodik ve stok muayenelerinde; tartı aletinin damgası iptal edilerek, tamir ve ayarları yapılıncaya kadar kullanılmaması şartıyla muayeneyi gerçekleştiren tarafından bir telle bağlanarak mühürlenir. Etiket kullanılması halinde ise uygun bir şekilde şeritle kapatılan gösterge mühürlenir. Bu durumdaki tartı aletleri, tamir müsaade fişi düzenlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilir.

c) Tamir ve ayarı yapılan tartı aletlerinin, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dışında, Kanunun adli ve idari cezalar kapsamına giren aykırılıkların tespit edilmesi halinde yetkili muayene servisleri ve grup merkezi belediye ölçü ve ayar memurları, tartı aletinin bulunduğu il müdürlüğüne en geç takip eden beş iş günü içerisinde bir tutanakla bildirimde bulunur. Aykırılık tespit edilen tartı aleti için, il müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda gerekiyorsa Kanunun ilgili maddelerine göre yasal işlem yapılır.

Damgalar

MADDE 13 – (1) İl müdürlüğü ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlarının kullanacağı damgalar; üzerinde 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde belirtilen bilgilerin yer aldığı yakma, asitle aşındırma, yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan özel olarak hazırlanmış hologramlı veya hologramsız etiketi veya elektronik olarak ayar ve kalibrasyonuna müdahale edilmesini önleyen emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemdir.

(2) İl müdürlüğü ve belediyelerin kullanacağı damgalar bedelleri Bakanlıkça ödenmek üzere Bakanlık tarafından yaptırılır.

(3) Yetkili muayene servisleri tarafından kullanılacak damgalar; muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan tartı aletlerinin dışarıdan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet altına alınmasında kullanılan; yakma, asitle aşındırma, yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan özel olarak hazırlanmış hologramlı veya hologramsız etiketi veya elektronik olarak ayar ve kalibrasyonuna müdahale edilmesini önleyen emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemdir.

(4) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) Damganın yaptırılması, muhafazası, izlenebilirliği ve kullanımından yetkili muayene servisleri sorumludur. Yetkili muayene servisinin kullanacağı damgada, yetkili muayene servisi belge numarası, muayeneyi yapan personelin yetki belge numarası ve damgalama yılı yer alır. Ayrıca, bir sonraki başvuru ve damgalama yılını gösteren, kendinden yapışma özelliğine sahip etiket, kolaylıkla görünür şekilde tartı aletine iliştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Muayene Servisi Belgesi/Personel Yetki Belgesi Başvurusu, Başvurunun

Değerlendirilmesi ve Belgelendirme

 

Başvuru

MADDE 14 – (Değişik:RG-22/5/2016-29719)

(1) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) Yetkili Muayene Servisi Belgesi için Ek-2’de belirtilen bilgiler beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur. Başvuruda beyan edilen bilgiler, ilgili kurumların veri tabanlarından sorgulama yapılarak doğrulanır. Doğrulanamayan bilgiler olması halinde il müdürlüğü başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ister.

(2) Servis sorumlusunun en az lise mezunu ve on sekiz yaşını doldurmuş olması şartı aranır.

(3) Personel yetki belgesi başvurusunda bulunacak kişilerde; liselerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden veya üniversitelerin önlisans ve lisans programlarında teknik eğitim veren bölümlerin birinden mezun olması şartı aranır.

(4) Servis sorumlusu, şartlarını sağlamak kaydıyla personel yetki belgesi alabilir.

(5) (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2) Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen yetki kapsamındaki tartı aletlerinden en az altı tanesi için yetkili muayene servisi belgesi başvurusunda bulunulur.

(6) (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2) Teknik eğitim; ilgili tartı aleti konusunda faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlardan veya onaylanmış kuruluşça ilgili tartı aleti konusunda yetkilendirilmiş imalatçılardan yetki başvurusunda bulunulacak her bir tartı aleti için birer gün alınır.

(7) (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2) Yetkili muayene servisinin başka bir adreste daha faaliyet göstermek amacıyla yaptığı yetki başvurusunda bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde tüm gereklilikler sağlanır.

Başvurunun değerlendirilmesi, onaylama ve belgelendirme

MADDE 15 – (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1)

(1) Başvurular, 14 üncü madde uyarınca istenilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi amacıyla il müdürlüğünce yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olmak üzere alır.

(2) Yapılan değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilenlere, il müdürlüğü tarafından yetkili muayene servisi belgesi ve personel yetki belgesi düzenlenir.

(3) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü, tespit edilen eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek başvuruyu reddeder. Reddedilen başvurular tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.

Belgelerin geçerlik süresi, askıya alınması ve iptali

MADDE 16 – (1) Yetkili muayene servis belgesi ve personel yetki belgesinin geçerlilik süresi, belgelerin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren üç yıldır. Belgelerin geçerlilik süresi, ilgililerin başvurusu ve il müdürlüğünce yapılacak incelemede, yürürlükteki mevzuata uygunluğun devam ettiğinin tespiti halinde vizesi yapılmak sureti ile üç yıllık sürelerle uzatılır.

(2) Üzerinde belirtilen süre sonunda vizesi yapılmamış olan belgelerin geçerliliği sona erer. İlgilinin talebi ve il müdürlüğünce yapılacak işlem sonucunda, vize yapılması sağlanana kadar yetkili muayene servisleri muayene hizmeti veremez; teknik personel, personel yetki belgesine konu görev yapamaz.

(3) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) Belgelerin vizesi için belge numaraları beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur.

(4) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) İl müdürlüğü yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olmak üzere alır.

(5) Belgelerin vizesi için; geçerlilik tarihinin dolmasını takip eden tarihten itibaren ilgililerce üç ay içinde müracaat edilmemesi halinde, belge ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal olur.

(6) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde 17 nci maddenin altıncı veya onuncu fıkrasına aykırı bir durum tespit ederse yetki belgesini iptal eder. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(7) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde 17 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci, on birinci veya on beşinci fıkrasına aykırı bir durum tespit ederse, yetkili muayene servisi yazılı olarak uyarılır. Aynı yıl içerisinde söz konusu fıkralarda belirtilen hususlara üç defa aykırı davranıldığının tespiti halinde yetki belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(8) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) 14 üncü madde uyarınca belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde bir değişiklik olması halinde ilgililer bu değişikliği on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirir. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde;

a) Değişiklik belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektiriyor ise il müdürlüğü mevcut belgeleri iptal ederek yenilerini düzenler. Yapılan değişiklikler, Bakanlık internet sayfasında yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır.

b) Değişiklik, bilgi mahiyetinde olup belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektirmiyor ise il müdürlüğü bu değişikliğe konu bilgi, beyan veya belgeleri muhafaza eder.”

(9) İl müdürlüğüne herhangi bir bildirim yapmadan, servisin adresinden ayrıldığı veya teknik personelin servisten ayrıldığı tespit edilirse, yetkili muayene servis belgesi ve/veya personel yetki belgesi ilgililere tebligat yapılmaksızın iptal edilir.

(10) Yetkili muayene servisi veya teknik personelin, yetki belgesi kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma/kovuşturma süresince belgeler askıya alınır. Soruşturma/kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesinleşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge talebinde bulunamaz. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde, kararın il müdürlüğüne ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

(11) İl müdürlüğü ibraz edilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılık tespit ederse adli makamlara suç duyurusunda bulunur. Düzenlenmiş yetkili muayene servisi belgesi ve/veya personel yetki belgesi varsa iptal edilir.

(12) Herhangi bir sebeple belgesi iptal edilenler, tekrar belge almak istemeleri durumunda ilk başvuru esaslarına tabidir.

(13) (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2) Faaliyetlerine son vererek işyerini kapatan veya kapattığı tespit edilen yetkili muayene servisinin belgesi iptal olur. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz.

(14) (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili muayene servisine Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Muayene Servislerinin Yükümlülükleri,

Bakanlığın ve İl Müdürlüğünün Sorumlulukları

 

Yetkili muayene servislerinin yükümlülükleri

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Yetkili muayene servisleri, başvurusu alınan tartı aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlamak zorundadır. Servisler almış olduğu başvuruları başka bir yetkili muayene servisine devredemez.

(2) Yetkili muayene servislerinin kullanacağı damgaların yaptırılması, güvenliği ve izlenebilirliğinden servisler sorumludur. Yetkili muayene servisleri, muayene ettikleri tartı aletlerinde kendilerine ait olmayan damga kullanamaz.

(3) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1)  Yetkili muayene servisleri, muayenesini yapmış oldukları tartı aletlerine ilişkin bilgileri; Bakanlıkça sunulan veri tabanına en geç üç gün içerisinde doğru ve eksiksiz bir şekilde girer.

(4) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)

(5) Yetkili muayene servisleri, denetim için gelen görevliye, denetim işlemlerini yapabilmesi için gerekli her türlü yardımı yapmakla yükümlüdür.

(6) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Tartı aletinin tasarımı, imalatı, uygunluk değerlendirmesi ve satışını yapanlar ile tamir ve ayar faaliyetlerini yürütmekte olanlar; yetkili muayene servisi olamaz ve yetkili muayene servislerinde çalışamaz.

(7) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) Muayene başvurusunda tartı aletinin bulunduğu il esastır. Yetkili muayene servisi aşağıda belirtildiği şekilde muayene hizmeti verir.

a) Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi/servisleri bulunması durumunda, kullanıcı sadece o ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak zorundadır.

b) Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi bulunmaması durumunda;

1) Sınır illerin sadece birinde yetkili muayene servisi/servisleri varsa, başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak zorundadır.

2) Birden fazla sınır illerinde yetkili muayene servisi/servisleri varsa, kullanıcı istediği sınır ildeki yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak zorundadır.

3) Hiçbir sınır ilinde yetkili muayene servisi yoksa, başvuru tartı aletinin bulunduğu il müdürlüğüne veya herhangi bir ildeki yetkili muayene servisine yapılabilir. Başvurunun kabulü ise başvurulan yetkili muayene servisinin tasarrufundadır.

(8) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)

(9) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)

(10) Teknik personel, yetkili muayene servis belgesi ve personel yetki belgesi için verilen yetkiler dışında muayene ve damga yapamaz.

(11) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Teknik personel, yetkisi kapsamındaki tartı aletine ait teknik düzenlemelerin ilgili kısımları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır.

(12) (Ek:RG-22/5/2016-29719) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)

(13) (Ek:RG-22/5/2016-29719) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)

(14) (Ek:RG-30/12/2016-29934) (Mülga:RG-15/12/2019-30979)(2)

(15) (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2) Yetkili muayene servisinin muayenede kullandığı etalonlar 5 inci maddenin sekizinci fıkrasına uygun olmalıdır.

Bakanlığın ve il müdürlüğünün sorumlulukları

MADDE 18 – (1) (Mülga:RG-11/10/2019-30915)(1)

(2) (Mülga:RG-11/10/2019-30915)(1)

(3) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) Bakanlık veya il müdürlüğü, muayene hizmetlerinin yürütülmesinde bu Yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması için servislerin denetimini yapar.

(4) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tartı aletleri için; il sınırları içerisinde ve sınır komşu illerin hiçbirinde yetkili muayene servisi olmaması durumunda, muayene il müdürlüğü veya sınır komşusu olmayan illerde bulunan muayene başvurusunu kabul eden yetkili muayene servisi tarafından yapılır. 8 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki tartı aletlerinin bulunduğu belediyede ve belediyenin bağlı olduğu herhangi bir grup merkezi belediye ölçü ayar memurluğu bulunmaması durumunda muayene il müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2) Tartı aleti kullanıcısının servise başvuru yaptığı halde periyodik muayenenin Kasım ayının sonuna kadar yapılmaması, yetkili muayene servisinin kapanması veya Bakanlıkça yetkisinin iptal edilmesi durumlarında, bu servisin almış olduğu başvurulara ilişkin muayenelerin o yılın sonuna kadar yapılmasından/yaptırılmasından il müdürlüğü sorumludur. İl müdürlüğü bu muayeneleri kendisi yapabileceği gibi konum, personel ve teknik altyapı kriterlerini dikkate alarak diğer yetkili muayene servislerine de verebilir/dağıtabilir. Bu muayenelere ilişkin ücretler 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendinde belirtildiği şekilde ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Muayene ve damga ücreti

MADDE 19 – (Değişik:RG-22/5/2016-29719)

(1) İl Müdürlükleri veya servisler tarafından yapılan muayeneler sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilen tartı aletleri için 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde belirlenen miktar ve esaslara göre damga ücreti alınır. Yetkili muayene servisleri tarafından bu miktarlara göre fatura düzenlenir.

Bildirim ve kayıt tutulması

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-11/10/2019-30915)(1) Yetkili muayene servisleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları o yıl için aldıkları tüm muayene başvurularına ait listeyi, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen periyodik muayene müracaat tarihi süresinin bitimini takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine kadar ilgili il müdürlüğüne Bakanlık e-hizmetler sistemi üzerinden bildirir.

(2) (Mülga:RG-11/10/2019-30915)(1)

Mücbir sebepler

MADDE 21 – (1) Tartı aletlerinin periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek yangın, deprem, sel gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan Onayı ile ertelenebilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İdari eğitim istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlığın vereceği ilk idari eğitim tarihine kadar yapılacak başvurularda, 14 üncü maddede belirtilen idari eğitim belgeleri aranmaz. Ancak bu istisnadan yararlananların Bakanlığın vereceği ilk iki idari eğitimden birine katılmaları zorunludur.

Kullanımda olan otomatik tartı aletleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2009 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve tip onayı ibraz edilemeyen otomatik tartı aletleri için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde hazırlanan damga planları üreticisi ya da ithalatçısı tarafından il müdürlüğüne sunulur. Damga planının sunulamaması durumunda, ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek yerler yetkili muayene servisi tarafından damgalanır. Damgalanan yerlere ilişkin damga planı yetkili muayene servisi tarafından hazırlanarak il müdürlüğüne sunulur.

(2) Otomatik tartı aletleri kullanıcıları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk başvuru döneminde şubat ayı sonuna kadar periyodik muayene için müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Hizmet yeterlilik belgesinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yetkili muayene servisleri TSE HYB K 298 Yetkili Servisler-Tartı Aletleri Muayene Servislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Verilmesine Esas Kriterlere göre düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni almaları halinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde TS EN ISO/IEC 17020 - Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları için Genel Kriterler standardına göre akredite olma şartı veya bu Yönetmelikte yer alan Ek-2’nin 4 üncü maddesinde belirtilen Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenecek rapor aranmaz. Yetkili muayene servislerinin bu süre sonunda akredite olmaları veya raporu almaları gerekir.

2014 yılı için muayene ve damga ücretleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Muayene işlemlerinden alınacak ücretler 2014 yılı için aşağıda belirtildiği şekilde olup, müteakip yıllar için Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damga Ücret Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yeniden belirlenecektir;

a) I inci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri için 50 TL,

b) II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri için 40 TL,

c) III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletlerinden;

1) Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar için (5 kilogram dâhil) 20 TL,

2) Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar için (50 kilogram dâhil) 30 TL,

3) Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar için (350 kilogram dâhil) 35 TL,

4) Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar için (1500 kilogram dâhil) 40 TL,

5) Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar için (2900 kilogram dâhil) 50 TL,

ç) Otomatik tartı aletleri;

1) Otomatik kütle belirleme terazileri için 150 TL,

2) Otomatik gravimetrik dolum terazileri için 200 TL,

3) Kesintili toplayıcılar için 200 TL,

4) Sürekli toplayıcılar için 250 TL,

5) Ray kantarları (demiryolu ağırlık köprüsü) için 250 TL.

Yetki kapsamının genişletilmesi

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-15/12/2019-30979)(2)

(1) Mevcut yetkili muayene servisleri, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-2’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen yetki kapsamındaki tartı aletlerinden en az altı tanesi için muayene yetkisine sahip olmak zorundadır. Belirtilen tarihe kadar yetki kapsamını tamamlamamış servislerin yetki belgeleri iptal olur.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 14 üncü ve 15 inci maddeleri ile geçici 1 inci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2014 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (Değişik:RG-15/12/2019-30979)(2)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız. 

LİNK   :   www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.18793-Ek.doc